Корзина
Без инкассации льготный срок хранения15 дней
УкраинаКиев а/я 36. Юриди́ческий а́дрес ул. Гната Юры, 9 офис 414.
+38093515-94-76
+38063612-40-62
+38050915-50-99
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
Киев. Ваш Ломбард.19 лет успешной работы на финансовом рынке Украины.
Корзина

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ломбардом фінансового кредиту (1) ЗАКЛАДУ МАЙНА до ломбарду (2)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ломбардом фінансового кредиту (1)  ЗАКЛАДУ МАЙНА до ломбарду (2)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (ДОГОВІР 1)

 

Кредитодавець (п. 2 Специфікації до Договору 1,2 далі Специфікація, яка е невід ємною частиною Договору 1,2), з однієї сторони, та Позичальник (п. З Специфікації) з іншої сторони, уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту, місце, номер і дату укладення якого зазначено в п. 1 Специфікації, далі Договір І, про нижченаведене: 1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит, надалі — Кредит, у розмірі згідно п. 7 Специфікації. На кредит, що надається Позичальнику на власні потреби за цим Договором не поширюється Закон України "Про споживче кредитування" 2. Забезпеченням виконання зобов'язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду, далі Договір 2. 3. Позичальник зобов'язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом згідно п. 8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п. 4 Специфікації. При цьому, якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший наступний робочий день. 4. Позичальник/уповноважена особа, має право: 4.1. достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом 4.2. за наявності згоди Кредитодавця: 4.2.1. подовжити строк дії Договору 1, за умови часткового погашення заборгованості щодо сплати процентів за користування Кредитом за той строк, на який Позичальник має намір подовжити дію Договору 1 ; 4.2.2. за умови повного погашення процентів за користування Кредитом на день звернення — змінити строк дії Договору 1, а також повернути частину Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту. Зміни, зазначених у цьому пункті істотних умов Договору 1 набирають чинності з моменту здійснення Позичальником відповідного патежу на користь Кредитодавця та/або надання Крсдитодавцем додаткової суми кредиту будь-яким способом та/або підписання Сторонами Специфікації а новій редакції 4.3. Позичальник може здійснити дії, передбачені п. 4 Договору у будь-який із способів, що передбачені правилами надання фінансових послуг з надання ломбардом фінансових кредитів, що затверджені Кредитодавцем, готівкою або у безготівковій формі, із використанням електронного платіжного засобу (надалі — ЕПЗ). Кредитодавцем в односторонньому порядку може бути встановлено обмеження щодо проведення розрахунків зі сплати процентів/повернення суми фінансового кредиту за допомогою ЕПЗ. Будь-які пропозиції Позичальнику  про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом 2 днів з дати укладання, шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення.  

У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п. З Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на Предмет згідно Договору 2, при цьому зобов’язання Позичальника обмежуються вартістю предмета закладу (застави). У разі невиконання своїх зобов’язань за Договором Позичальник зобов’язується самостійно виконати всі зобов’язанняпов’язані зі сплатою відповідних податків, згідно чинногозаконодавства. 5.1.У випадку вилучення Предмету з володіння Кредитодавця (виникнення права третіх осіб на предмет закладу, вилучення предмету закладу правоохоронними,іншими  компетентними органами тощо), або в разі настання будь-яких інших обставин, які виникли у зв’язку/внаслідок дії/бездіяльності Позичальника, та внаслідок яких унеможливлюється звернення стягнення на Предмет, Позичальник зобов'язаний в повному обсязі виконати всі фінансові зобов'язання перед Кредитодавцем, передбачені Договором 1,2 в строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів, з дати настання таких обставин. У випадку невиконання Позичальником перед Кредитодавцем зобов'язань, в строк та на умовах згідно п. 5.1 Договору 1, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф в п’ятикратному розмірі від суми невиконаних за Договором 1 зобов’язань, а також сплатити неустойку у розмірі 1% від суми боргу, розрахованої за кожен день прострочення. Позичальник також повідомлений про кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), зокрема за надання недостовірної інформації з метою одержання фінансового кредиту. 6.У разі, якщо Позичальник не повернув в Кредит та не сплатив проценти у встановлений Договором 1 строк, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування Кредитом в період понад визначений Договором 1 строк у розмірі, встановленому п. 8 Специфікації. 7.Сума процентів за користування Кредитом, включаючи проценти згідно п. 6 Договору 1, нараховується Кредитодавцем в день погашення Кредиту чи подовження Договору 1, при цьому враховується перший день надання Кредиту/подовження дії Договору 1 та не враховується день погашення Кредиту/сплати процентів за користування Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином, сума, обумовлена у п. 10 Специфікації, підлягає обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування кредитом у календарних днях на момент сплати. Розмір річної процентної ставки за користування кредитом, за умови вчасного виконання Позичальником своїх зобов'язань, визначається за формулою: Р% = Д%*КД (де Р% - це річна процентна ставка, Д% - денна процентна ставка, вказана в п.8 Специфікації; КД – кількість днів в році).8.Кредитодавець має право без згоди Позичальника передай свої права за Договором 1 іншим особам (відступити право вимоги) 9.Дані Договору 1, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, прямо передбачених законодавством України та Договором 1. Підписанням цього договору, Позичальник надає безумовну згоду (висловлює бажання Кредитодавцю на поширення конфіденційної інформації, персональних даних про себе (Позичальника), третім особам, зокрема: а) страховикам, які відповідно до договорів, укладених з Кредитодавцем, страхують його ризики; б) третім особам, які надають поручительство або до яких переходить право вимоги до Позичальника на підставі договору, укладеного з Кредитодавцем; в) компетентним органам – в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством; г)третім особам, зокрема тим, що сприяють Кредитодавцю у виконанні умов цього Договору Сторонами, та які залучені ним на договірних засадах, а також третім особам, які надають Сторонам послуги з переказу коштів, еквайрингу та/або виконують операційні чи інші технологічні функції з метою надання Кредитодавцю послуг еквайрингу. 10. Позичальник надає згоду на включення, та у разі необхідності, обробку його персональних даних, наданих при укладенні цього договору, до бази даних клієнтів Кредитодавця та їх передачу іншим суб'єктам надання ломбардних послуг. Позичальник також підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також про мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані та відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового повідомлення щодо передачі таких даних третім особам, зазначеним у Договорі 1. Позичальник також засвідчує, що він/вона ознайомлений(а) зі своїми правами як субєкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VIвід 01.06.2010 року. 10.1.Підписанням цього Договору, Позичальник, як суб'єкт кредитної історії у розумінні Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», надає письмову згоду (дозвіл) Кредитодавцю на доступ до його (Позичальника) кредитної історії, у тому числі збір, зберігання, використання та поширення через будь-які бюро кредитних історій інформації, що складають кредитну історію Позичальника. 11.Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно п. 4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку, встановленому даним договором чи відповідно до закону, але в будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника в повному обсязі. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення договору між Сторонами на умовах визначених Договором 1. 12. Договір 1 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

 

ДОГОВІР ЗАКЛАДУ МАЙНА ДО ЛОМБАРДУ (ДОГОВІР 2)

Кредитодавець та Позичальник за Договором 1, далі відповідно Заставодержатель та Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду (далі Договір 2), про наступне: 1. Заставодавець передає у володіння Заставодержателю майно згідно п. 5 Специфікації, яке є предметом закладу, далі Предмет. Опис та характеристики Предмету, наведені у п. 6 Специфікації, здійснюється Заставодержателем за погодженням з Заставодавцем. Опис у специфікації каміння, яке є складовою частиною Предмету, або самостійно виступає Предметом, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним, та за умови надання послуги оцінки дорогоцінного каміння на відповідному відділенні Кредитодавця/Заставодержателя. Наступні застави Предмету можливі виключно за письмовою згодою Заставодержателя. 2. Предмет оцінюється за взаємною згодою Заставодержателя та Заставодавцязгідно п. 6 Специфікації, в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних правил та методик Заставодержателя. 2.1. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особистою приватною власністю, при цьому право властності на Предмет набудто Заставодавцем правомірно. Предмет нікому іншому не належить та не відчужений, під забороною  (арештом), заставою, в тому числі податковою, а також у власності інших осіб не перебуває, в найм, позичку не переданий, судового спору щодо Предмету, а також права третіх осіб немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесено. 2.2.У випадку недотримання Заставодавцем п. 2.1 Договору 2 та/або вилучення Предмету з володіння Заставодержателя  (виникнення права третіх осіб на предмет закладу, вилучення предмету закладу правоохоронними органами, тощо) або в разі настання будь-яких інших обставин, які виникли у звязку/внаслідок дії/бездіяльності Заставодавця, та внаслідок яких унеможливлюється звернення стягнення на Предмет, Заставодавець несе перед Заставодержателем відповідальність згідно п. 5.1 Договору 1. Позичальник/Заставодавець також повідомлений про кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України), зокрема за надання недостовірної інформації з метою одержання фінансового кредиту. 3. Заклад Предмету є забезпеченням зобовязань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем, за Договором 1, а саме зобовязань щодо повернення суми Кредиту згідно п. 7 Специфікації, сплати суми процентів за користування Кредитом згідно п. 8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п. 4 Специфікації. 4.Заставодержатель зобовязується: 4.1. вживати заходів, необхідних для збереження Предмета та належним чином утримувати Предмет; 4.2.за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету, встановленої п. 6 Специфікації, а за недостачу або ушкодження Предмету — у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість за Договором. При виплаті такої компенсації її розмір зменшується на суму зобов'язань Заставодавця за Договором 1, розрахованих на дату здійснення виплати. 4.3. повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов'язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк. 5. У разі невиконання Заставодавцем як Позичальником своїх зобов'язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк, Заставодержатель з метою погашення Кредиту, процентів, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем внаслідок невиконання Заставодавцем як Позичальником зобовязань по Договору 1, і пов'язаних з пред'явленням вимоги і зверненням стягнення на Предмет, без повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, у будь-який час має право:а) звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття права власності на Предмет за ціною, що дорівнює сумі виданого, але не повернутого Позичальником/Заставодавцем кредиту; б) звернути стягнення на Предмет та здійснити його примусове відчуження (без набуття права власності Заставодержателем) в позасудовому порядку та поза публічними торгами шляхом укладення з іншими особами договорів купівлі-продажу, доручення, комісії на продаж Предмету. При зверненні стягнення Заставодержатель/Кредитодавсць на власний розсуд може обмежити строк та/або суму нарахування процентів; в) після настання строку повернення фінансового кредиту за дорученням Заставодавця на проведення будь-яких дій з Предметом та за рахунок Заставодавця з переробкою Предмету (з перетворенням в нову річ, в тому числі в складі інших речей) або без такої, реазізувати Предмет у спосіб, обраний Заставодержателем на його власний розсуд за ціною не нижчою неповернутого кредиту, або іншою ціною, з урахуванням ринкової кон'юнктури, попиту, стану речі на момент продажу тощо. Доручення з правом передоручення вважається отриманим з моменту перевищення строку користування кредитом. Плата за здійснення Заставодержателем доручення з реалізації Предмету становить різницю між сумою неповернутого Позичальником/Заставодавцем кредиту і процентів та ціною продажу Предмету третім особам. Заставодержатель має право відрахувати (утримати) належну йому плату за виконання доручення з усіх грошових коштів, що надійшли до нього від продажу Предмету. У випадку невиконання зобов'язань за Договором 1, Заставодавець/Позичальник зобов'язується самостійно виконати всі зобов'язання пов'язані зі сплатою відповідних податків, згідно чинного законодавства. 6. У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив, а Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержателем зобовязань, передбачених п. 4 Договору 2 — стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету. 7. Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, прямо передбачених законодавством України та Договором 1.8. Заставодавець надає згоду на включення, та у разі необхідності, обробку його персональних даних згідно п. 10 Договору 1.9. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Договору 1. Номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення договору між Сторонами на умовах, визначених Договором 2. Договір 2 може бути достроково припинено в порядку встановленому Договором 1 або відповідно до закону. 10. Договір 2 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках — по одному для кожної із Сторін
Другие новости